Ký hợp đồng mua bán nhà đất, hợp đồng mẫu và các lưu ý

Ký hợp đồng mua bán nhà đất là điều mà nhiều người quan tâm hiện nay khi giao dịch đất ngày càng phổ biến. Đây là văn bản ghi nhận quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vậy một hợp đồng mua bán đất hoàn chỉnh sẽ như thế nào? Bạn hãy cùng Chợ Tốt Lâm Đồng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định về tiêu chuẩn của hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà đất là văn bản pháp lý ghi nhận sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên mua và bên mua phải thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.

1.1. Về nội dung

Về nội dung ký hợp đồng mua bán đất, theo bộ luật dân sự 2015, tại điều 501 như sau:

 • Quy định chung về hợp đồng và nội dung hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật này đều được áp dụng với hợp đồng mua bán đất. Trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác về hợp đồng này.
 • Nội dung của hợp đồng mua bán đất không được trái với quy định của pháp luật về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất. Bên cạnh đó còn là kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, quyền và nghĩa vụ khác của pháp luật về đất đai và các điều khoản có liên quan khác.
Ký hợp đồng mua bán đất
Nội dung hợp đồng nhà đất phải theo quy định của pháp luật

1.2. Về hình thức

Khi ký hợp đồng mua bán nhà đất đất, hợp đồng phải được thành lập bằng văn bản, được chứng thực theo quy định tại điều 502 Bộ luật dân sự và điều 167 Luật Đất đai 2013. Việc công chứng phải được thực hiện ở các đơn vị pháp lý hoặc Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền.

Hợp đồng mua bán đất
Hợp đồng phải được thành lập bằng văn bản và được chứng thực

1.3. Về hiệu lực

Hợp đồng mua bán đất chỉ có hiệu lực khi hoàn thành xong các thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Theo khoản 3 điều 188 Luật đất đai 2013, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan nhà nước về đất đai. Đồng thời có bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Hiệu lực của hợp đồng không được tính từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Việc chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Bên cạnh đó, hợp đồng chỉ có hiệu lực khi đã hoàn thành xong các thủ tục chứ không phải có hiệu lực từ thời điểm đăng ký.

Hiệu lực của hợp đồng
Hiệu lực của hợp đồng có giá trị khi được đăng ký vào sổ địa chính

2. Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2024

Mua bán đất là việc quan trọng và ảnh hưởng đến tài sản của mỗi người. Vì thế, ký hợp đồng mua bán nhà đất phải được thực hiện một cách chính xác và cẩn thận. Việc mua bán, chuyển nhượng đất phải được xác lập bằng hợp đồng tại cơ quan hành pháp. Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2024 bạn có thể tham khảo:

Xem thêm: tải mẫu hợp đồng đặt cọc đất hoặc Mẫu hợp đồng đặt cọc đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: …../HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày …  tháng … năm …, Tại: ……. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/bà: …………. Năm sinh: …………

CMND số: …. Ngày cấp …. Nơi cấp …

Hộ khẩu: ……………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………..

Ông/bà: ……… Năm sinh: …………………

CMND số: ….. Ngày cấp … Nơi cấp …..

Hộ khẩu: …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………..

Là chủ sở hữu bất động sản: ……………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: ……. Năm sinh: ……………………..

CMND số: …. Ngày cấp …… Nơi cấp …….

Hộ khẩu: …………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………..

Ông/bà: ………….. Năm sinh: ………………..

CMND số: …. Ngày cấp …..  Nơi cấp …….

Hộ khẩu: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ………………………………………

– Tờ bản đồ số: ………………………………………

– Địa chỉ thửa đất: …………………………………..

– Diện tích: ………. m2 (Bằng chữ:…….  )

– Hình thức sử dụng: ………………………………..

+ Sử dụng riêng: ………………………………… m2

+ Sử dụng chung: ……………………………..  m2

– Mục đích sử dụng: ………………………………

– Thời hạn sử dụng: ………………………………

– Nguồn gốc sử dụng: ……………………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …..

2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ……………….

…………………………………………………………..

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ……….

……………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ….. đồng.

(Bằng chữ: ………. đồng Việt Nam).

2.2. Phương thức thanh toán: …..

2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……

4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ….  chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của bên A:

 1. a) Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
 2. b) Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B.

6.2. Quyền của bên A:

Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:

 1. a) Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;
 2. b) Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của bên B:

 1. a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;
 2. b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 3. c) Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 4. d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

7.2. Quyền của bên B:

 1. a) Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
 2. b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
 3. c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;
 4. d) Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

 1. a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 3. c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 1. d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 2. e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

 1. a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 3. c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 4. d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …  tháng ….  năm ….  , tại: …

Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …… tỉnh (thành phố) ……..

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………..  và bên B là …. ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Hợp đồng này được làm thành ….. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng mua bán nhà đất

Ký hợp đồng mua bán nhà đất là loại giao dịch phổ biến hiện nay nhưng đây cũng là vấn đề dễ xảy ra tranh chấp. Chính vì thế, trước khi thực hiện việc ký kết, bạn nên kiểm tra các vấn đề pháp lý về mảnh đất để tránh phát sinh rủi ro sau này. Dưới đây là một vài lưu ý khi ký hợp đồng về đất đai:

 • Kiểm tra thông tin quy hoạch của dự án

Trước khi tiến hành mua đất, bạn cần kiểm tra quy hoạch của miếng đất. Liệu mảnh đất này có nằm trong quy hoạch của dự án và đảm bảo tính pháp lý hay không? Nếu đất đã có sổ đỏ thì thông tin quy hoạch sẽ được chú thích trong sổ.

 • Thông tin về quyền sử dụng đất

Thông tin về quyền sử dụng đất là lưu ý quan trọng khi mua đất mà bạn cần quan tâm. Đây chính là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ bên bán sang bên mua. Các thông tin về quyền sử dụng đất trong sổ đỏ bạn cần lưu ý:

 • Chủ sử dụng đất, đất này thuộc sở hữu cá nhân, sở hữu của vợ chồng hay thuộc sở hữu của hộ gia đình…
 • Diện tích sử dụng đất
 • Mục đích sử dụng đất
 • Những thay đổi có liên quan đến đất đai như giao dịch thế chấp, chuyển nhượng có liên quan
Nên kiểm tra các vấn đề pháp lý về mảnh đất, trước khi ký hợp đồng mua bán nhà đất.
Nên kiểm tra các vấn đề pháp lý về mảnh đất, trước khi ký hợp đồng mua bán nhà đất.

Hợp đồng mua bán nhà đất là loại văn bản pháp lý được nhiều người quan tâm hiện nay. Việc ký hợp đồng mua bán nhà đất cũng rất quan trọng. Nếu xảy ra sai sót, rủi ro hoặc các thông tin không được chuẩn xác rất dễ xảy ra tranh chấp sau này. Hy vọng với các thông tin Chợ Tốt Lâm Đồng cung cấp sẽ giúp bạn thực hiện ký hợp đồng liên quan đến đất đai minh bạch, dễ dàng hơn.

Thông tin liên hệ: 

 • Địa chỉ: 999 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc,  Lâm Đồng. Văn phòng Hồ Chí Minh: SAV2 – The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q2, TP. HCM.
 • Hotline: 0943999232
 • Email: thongtinchototlamdong@gmail.com
Đánh giá bài viết này.

Mua nhà hay đất đầu tư thì tốt hơn, đâu là lựa chọn tối ưu?

Mua nhà hay đất đầu tư thì tốt hơn? đây có lẽ là câu...

NHẤN XEM

Thị trường bất động sản 2024 | Cập nhật thông tin mới

Thị trường bất động sản 2024 đã có những dấu hiệu phục hồi đáng...

NHẤN XEM

Đất nền giá rẻ là gì? Phân loại và những lưu ý khi đầu tư

Đất nền giá rẻ là một lựa chọn đầu tư tiềm năng, tuy nhiên,...

NHẤN XEM

Danh sách những công ty tư vấn đất nền Bảo Lộc uy tín

Đầu tư vào đất nền Bảo Lộc để đón đầu cao tốc Tân Phú...

NHẤN XEM

Tải về mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất mới nhất năm 2024

Hợp đồng đặt cọc mua đất rất phổ biến, được bên mua và bên...

NHẤN XEM

Đầu tư vàng hay nhà đất? Lựa chọn cho người mới tham gia

“Đầu tư vàng hay nhà đất?” là một quyết định quan trọng và khó...

NHẤN XEM